Partijprogramma

Stem BLANCO LIJST 14 (Forum voor Den Haag)

Stem BLANCO LIJST 14

als u echt verandering wilt...

UNIEK PARTIJPROGRAMMA:

 

1. Het bestrijden van het partijkartel & de schending van uw Burgerrechten.

•Uw stem word al tientallen jaren door het Partijkartel (VVD, D’66, CDA & PvdA) genegeerd door belangenverstrengelingen.

Bijvoorbeeld: Regeringsakkoord Rutte 3 invoeren tegen de wil van de democratische meerderheid, vele verbroken verkiezingsbeloftes, ondemocratische gijzeling van Nederlanders in een EU-lidmaatschap, invoering Sleepwet, Donorwet (zonder uw toestemming organen van u ontnemen), Cordon Sanitair/uitsluiting=discriminatie, negeren referendumuitslagen, afschaffen referendum/democratie door D’66 Minister van BiZa," Fakenieuws" VVD Minister BuZa en de vele doofpotschandalen.

 

WIJ BELOVEN HET ONBEHOORLIJKE BESTUUR AAN TE PAKKEN MET FORSE MAATREGELEN EN ZULLEN ONS MAXIMAAL INZETTEN VOOR ONZE VERKIEZINGSBELOFTEN:

• Volksvertegenwoordigers van Forum voor Den Haag zullen hun ambtsplicht als echte volksvertegenwoordiger krachtig oppakken. Wij zullen Artikel 162 Strafvordering toepassen daar waar nodig, door de strafbare feiten die gepleegd worden door dwalende ambtenaren, die in strijd handelen met het burger- en strafrecht gericht tegen burgers, direct te melden bij de Officier van Justitie (OM).

Elk wetsvoorstel zal - in het belang van de burger - voor goedkeuring getoetst worden, door Forum voor Den Haag op basis van het Burger- & Strafrecht.

• Onderzoek - na aanleiding van aanwijzingen via een betrouwbare bron - naar de verdwenen miljoenen euro’s aan belastinggelden, verstopt in een geheime gemeentelijke pot die het partijkartel voor hun eigen doelen aanwendt. Onder meer gebruikt om woningen gratis en compleet te renoveren en in te richten voor 1 enkele doelgroep. (waarvoor u moet betalen met parkeerboetes, leges, heffingen, belastingen etc.).

• De gevestigde partijen voeren een beleid dat eerder de doctrine van hun partij dient dan uw belang als burger. Omdat zij al zo lang de macht hebben, zijn dwaling en willekeur aan de orde van de dag. Tevens wordt de burger vaak nodeloos op kosten gejaagd door te dure of onnodige maatregelen die niet altijd in uw belang zijn.

 

 

2. Parkeerbeleid terugdraaien & versoepelen voor Haagse bewoners:

• Parkeeruren verhogen van bezoekersparkeerpas naar 500 uur, zonder prijsverhoging op huidige tarieven. (De huidige 169 tot 305 uur voor een bezoekerskaart, beperkt bewoners om bezoek te kunnen ontvangen, waardoor mensen in een isolement kunnen geraken.)

• Uitbreiding betaald parkeergebied; terugdraaien en verkleinen.

Iedere Haagse bewoner met een rijbewijs heeft recht op een gratis bewonersparkeerpas.

 

 

3. Verbod op discriminatie moet gelden voor alle doelgroepen (mensen), wegens het gelijkheidsbeginsel Artikel 1 v/d Grondwet.

• Geen woonvoorrang met gratis meubilair. Wachtlijsten voor sociale woningen en meubilairkosten gelden voor elke doelgroep.

• Verbod op positieve discriminatie voor gratis (tand)zorg, bestemd voor maar 1 bepaalde doelgroep.

 

 

4. Gemeentelijke belastingen verlagen ter compensatie van de BTW verhoging van 6% naar 9% door kabinet Rutte 3.

Aanpak: Bezuiniging op ambtelijk apparaat, onnodige gemeentelijke kosten en subsidies..

• Toetsing aan de inwoners van Den Haag voor besparingsideeën voor de gemeente, Forum voor Den Haag stuurt aan op bezuiniging van de uitgaven van de gemeente zelf ter compensatie van de gemeentelijke belastingverlaging.

• Subsidieregeling voor minderheidsbelangen vervangen door speciale gemeentelijke Crowdfunding-website, waar donaties voor afgewezen subsidies verworven kunnen worden.

 

 

5. Onrechtmatige beslagleggingen door o.a. Deurwaarders & Zorgverzekeraars strafrechtelijk vervolgen en handhaving naleven.

• Vele burgers worden bedreigd en slachtoffer van onrechtmatige beslaglegging door deurwaarders die geen gerechtelijke vonnis bezitten en zich in valse hoedanigheid voordoen als gerechtsdeurwaarder. Deze grootschalige zwendel dient per direct te stoppen en bestraft te worden om om misbruik van de bevoegdheid van deurwaarders te voorkomen.

Aanpak is erg simpel: De betreffende politieagent die ingeschakeld wordt door een deurwaarder voor een beslaglegging, dient altijd te controleren of er een contractuele verbintenis en gerechtelijk vonnis aanwezig is om een schuldeis te mogen vorderen. Politie is geen incassobureau, de hoofdtaak van de Politie is om criminaliteit te bestrijden en aangiftes van burgers serieus te nemen.

 

 

6. Mantel- & ouderenzorg verbeteren door meer budget beschikbaar te stellen vanuit gemeente Den Haag.

• Geen enkele meer bezuiniging op zorg, burgers hebben recht het op een menswaardige zorgbehandeling zoals vastgesteld in de Nederlandse Grondwet Artikel 10, 11 & 22.

Aanpak: Budget beschikbaar stellen door bezuinigen op ambtenarij, onnodige gemeentelijke kosten en subsidies.

 

 

7. Uitbreiding bouw klimaatvriendelijke, energiezuinige sociale huurwoningen en betaalbare studentenwoningen.

• Meer klimaatvriendelijke en energiezuinige sociale huurwoningen bouwen om de lange wachtlijsten voor de Haagse burger te verkorten.

• Gemeente Den Haag dient betaalbare studentenwoningen beschikbaar te stellen. Studenten zijn de toekomst van de Nederlandse economie en samenleving.

 

 

8. Werk, Inkomen & Participatiewet:

• Afschaffing contractverplichting van vrijwilligerswerk met behoud van bijstandsuitkering. Dit is bij de wet verboden vanwege het wettelijke vastgestelde minimumloon (CAO), waar een werkende recht op heeft en vrijwilligerswerk dient vrijwillig te zijn.

Aanpak: Daar waar er werk is in bv. het Westland, bouwsector, horeca, technieksector, ICT, biedt Gemeente Den Haag met behoud van uitkering voor een halfjaar personeel aan met samenwerkende bedrijven met een speciaal werk- & leertraject om een vak te leren. De werkgevers vullen het salaris aan tot het minimumloon. Na een halfjaar dient er minimaal een halfjaarcontract aangeboden te worden door de werkgever op wettelijke CAO-basis.

 

 

9. MKB bevorderen door de regelwetgevingen te versoepelen.

• Forum voor Den Haag zet zich in om de MKB-wetgeving te versoepelen om zelfstandige ondernemingen te bevorderen en ondersteunt de initiatief van de Haagse Knaak om de lokale economie te bevorderen met een lokale valuta.

 

 

10. Afschaffing Erfpacht:

• Vreemd genoeg moeten huiseigenaren met de huidige Erfpachtwet de grond huren waar hun gekochte huis (eigendom) op staat.

Forum voor Den Haag is van mening dat de erfpacht afgeschaft dient te worden.

 

 

11. Invoering directe democratie door burgers meer te betrekken bij belangrijke gemeentelijke beslissingen.

• Forum voor Den Haag is voorstander van een grotere rol voor de burger door invoering van een Bindend Referendum , een gekozen Burgermeester en einde Banencarrousel.

 

 

12. Het partijprogramma van Forum voor Den Haag zal een domino-effect veroorzaken zowel lokaal als landelijk.

Forum voor Den Haag zal zich ervoor inzetten dat er transparante verantwoordingsprotocollen worden afgelegd om ervoor te zorgen dat onze belastinggelden (gezamenlijke huishoud-pot) goed worden besteed en verspilling wordt tegengegaan.

De wensen van de democratische meerderheid van de burgers zal gerespecteerd moeten worden.

 

 

13. Wij willen onze Westerse culturele normen & waarden centraal stellen bij alles dat wij doen, om onze vrijheid te garanderen!

 

 

14. Forum voor Den Haag staat voor herstel voor onze Democratische Rechtstaat & Zorgstaat, Eerlijkheid, Rechtvaardigheid, Openheid, Veiligheid, Betere zorg, Soevereiniteit, Burger- & Ouderenbelangen.

 

Lijsttrekker J. Zwarts

Contact:

Gevers Deynootstraat 13

2586 HR Den Haag

Tel: (*31) 070 3260595

KvK: 70315884

Forum voor Den Haag © Copyright 2018